sobota, 23 października, 2021
Więcej

  Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu Niemowle.pl

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin serwisu internetowego działającego pod domeną niemowle.pl (zwanym dalej „Serwisem”) określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  2. Administratorem Serwisu jest UNITO Michał Misztal z siedzibą we Wrocławiu (52-241), ul. Kazimierza Wierzyńskiego 46h, NIP: 7532259245, REGON: 384955307 – zwana w dalszej części również „Administratorem” lub ,,Usługodawcą’’. W zakresie przetwarzania danych osobowych UNITO jest również Administratorem Danych Osobowych („AD” lub „ADO”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: rodo@unito.pl
  3. Regulamin udostępniony jest użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu.
  4. Serwis działający pod domeną niemowle.pl jest społecznościowym serwisem internetowym (Portal/Serwis), w ramach którego użytkownicy mogą przeglądać zamieszczone materiały, a także dodawać pod nimi komentarze. Administratorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy, które zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu innych Użytkowników Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który zamieścił dany komentarz.
  5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo dodawania materiałów w ramach Serwisu.
  6. Treści zamieszczane w serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
  7. Dostęp do treści Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany. 

  §2 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. 
  2. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:
   • nie zamieszczania w Serwisie komentarzy zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne, 
   • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,
   • nie podejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu, 
   • nie dodawania podpisów, tytułów, opisów, treści itp. nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami. 

  §3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

  1. Administrator, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za:
   • sposób korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz skutki korzystania z Serwisu, 
   • treść i formę zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników materiałów, 
   • niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach Portalu, 
   • udostępnianie danych użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, 
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   • okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników,
   • natychmiastowego skasowania każdego materiału w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów. 
   • natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, 
   • zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności, Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.  

  §4 WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ RYZYKA TECHNICZNE

  1. W celu korzystania z Serwisu użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Mozilla Firefox w wersji 60 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 67 i wyższych, lub Microsoft Egde w wersji 42 i wyższych, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie. 
  4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

  §5 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

  1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.
  3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.

  §6 REKLAMACJE

  1. Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres maila Administratora biuro@unito.pl lub listownie na adres pocztowy Administratora. 
  3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).  
  6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

  §7 DANE OSOBOWE

  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach realizacji usług przez Administratora, podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook / Google ) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook i Google – zgodnie z regulaminem Facebook / Google i ustawą z 10 maja 2018 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora i jego Partnerów, podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook / Google) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook –  zgodnie z regulaminem Facebook oraz w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
  3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania oraz do złożenia sprzeciwu. Odpowiedni wniosek należy wysłać na adres: rodo@unito.pl
  4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora i jego Partnerów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej – na podany adres e-mail, w tym e-mail z konta Facebook lub Google) informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Oświadczenie to stanowi zgodę, o której mowa wart. 10ust. 2 powołanej Ustawy i potwierdza zgodę udzieloną w ramach akceptacji regulaminu Facebook i Google. 
  5. Szczegółowe kwestie związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika zostały opisane w dokumencie RODO dostępnym w Serwisie.

  §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z uzasadnionych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakiekolwiek korzystanie z Serwisu jest zawsze równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji. 
  3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
  4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.
  5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
  6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.